HREN

Provodimo vanjsku evaluaciju projekata i programa financiranih od strane Europske Komisije. Usluga uključuje sustavno praćenje aktivnosti (odnosi se samo na programe EU), analizu i objektivno vrednovanje indikatora postignuća ciljeva (općih i specifičnih) te izradu evaluacijskog izvješća.

Evaluacija osigurava informacije koje organizacije same ne prikupljaju u okviru projektnih aktivnosti. Vanjska evaluacija pruža donatoru uvid u kvalitetu provođenja projektnih aktivnosti, prepoznavanje dobrih praksi, suradnju s dionicima i procjenu utjecaja koji projekt ima na krajnje korisnike. Organizacijama vanjska evaluacija pomaže da planiraju nastavak projekta i razvoj drugih aktivnosti organizacije.